Prospecte MedicamenteDenumire
BALANCE 1,5% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu - (Cutie cu 4 pungi biocompartimentate a cate 1500 ml sol. pt. dializa peritoneala (stay safe")")
BALANCE 1,5% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu - (Cutie cu 4 pungi biocompartimentate a cate 2000 ml sol. pt. dializa peritoneala (stay safe")")
BALANCE 1,5% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu - (Cutie cu 4 pungi biocompartimentate a cate 2500 ml sol. pt. dializa peritoneala (stay safe")")
BALANCE 1,5% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu - (Cutie cu 4 pungi biocompartimentate a cate 3000 ml sol. pt. dializa peritoneala (stay safe")")
BALANCE 1,5% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu - (Cutie cu 4 pungi biocompartimentate a cate 3000 ml sol. pt. dializa peritoneala (sleep safe")")
BALANCE 2,3% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu - (Cutie cu 4 pungi biocompartimentate a cate 1500 ml sol. pt. dializa peritoneala (stay safe")")
BALANCE 2,3% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu - (Cutie cu 4 pungi biocompartimentate a cate 2000 ml sol. pt. dializa peritoneala (stay safe")")
BALANCE 2,3% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu - (Cutie cu 4 pungi biocompartimentate a cate 2500 ml sol. pt. dializa peritoneala (stay safe")")
BALANCE 2,3% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu - (Cutie cu 4 pungi biocompartimentate a cate 3000 ml sol. pt. dializa peritoneala (stay safe")")
BALANCE 2,3% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu - (Cutie cu 4 pungi biocompartimentate a cate 3000 ml sol. pt. dializa peritoneala (sleep safe")")
BALANCE 4,25% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu - (Cutie cu 4 pungi biocompartimentate a cate 1500 ml sol. pt. dializa peritoneala (stay safe")")
BALANCE 4,25% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu - (Cutie cu 4 pungi biocompartimentate a cate 2000 ml sol. pt. dializa peritoneala (stay safe")")
BALANCE 4,25% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu - (Cutie cu 4 pungi biocompartimentate a cate 2500 ml sol. pt. dializa peritoneala (stay safe")")
BALANCE 4,25% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu - (Cutie cu 4 pungi biocompartimentate a cate 3000 ml sol. pt. dializa peritoneala (stay safe")")
BALANCE 4,25% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu - (Cutie cu 4 pungi biocompartimentate a cate 3000 ml sol. pt. dializa peritoneala (sleep safe")")

Total: 795 || 15 pe pagina