FANHDI 50 ui/ml


Substanta activa: FACTOR VIII DE COAGULARE
Clasa ATC: B02BD02
Forma farmaceutica: PULB+SOLV.PT.SOL.INJ
Prescriptie: S
Tip ambalaj: Cutie x 1 flac. cu pulb. x 1 seringa preumpluta x 10 ml solv. + 1 canula + 2 tampoane cu alcool
Producator: INSTITUTO GRIFOLS S.A. - SPANIA


1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

FANHDI 50 UI /ml, factor VIII de coagulare uman, pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

FANHDI 50 UI/ml, factor VII I de coagulare uman, pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă
Un flacon cu pulbere conţine 500 UI Factor VIII de coagulare uman (proteine totale≤ 90 mg)
Potenţa (U.I.) este determinată pe baza evaluării cromogenice din Farmacopeea Europeană. Activitat ea
specifică a Fanhdi este cel puţin de 5 U.I./mg proteină.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.3. FORMA FARMACEUTICĂ

Liofilizat
Pulbere de culoare albă, uşor gălbuie sau pastilă friabilă
Solvent
Lichid limpede, incolor4. DATE CLINICE


4.1 Indicaţii terapeutice

- Tratamentul şi profilaxia sângerărilor la pacienţii cu hemofilie A (deficit de factor VIII
congenital).
- Acest produs poate fi utilizat pentru tratamentul deficienţei de factor VIII dobândite.
Nu sunt disponibile date pentr u recomandarea Fahndi în boala von Willebrand.


4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie iniţiat sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratamentul hemofiliei.

Posologie
Dozarea şi durata terapiei de substituţie depind de severitatea de ficitului de factor VIII, de localizarea
şi gravitatea sângerării şi de starea clinică a pacientului.
Numărul de unităţi de factor VIII administrate este exprimat în unităţi internaţionale (U.I.) care sunt
în concordanţă cu standardul OMS curent pentru pr odusele conţinând factor VIII. Activitatea
plasmatică a factorului VIII este exprimată ca procent (relativ la plasma umană normală) sau în unităţi
internaţionale (relativ la un standard internaţional pentru factor VIII în plasmă).
O unitate internaţională (U.I.) de activitate a factorului VIII este echivalentă cu activitatea unei
cantităţi de factor VIII dintr -un mililitru de plasmă umană. Calculul dozei necesare de factor VIII este
bazat pe descoperirea empirică a faptului că o unitate internaţională de fa ctor VIII pe kg corp creşte
activitatea factorului VIII cu cu 1,5% până la 2% din activitatea normală.

Doza necesară este determinată utilizând următoarea formulă:
Unităţi necesare = greutatea corporală (kg) x (%)(UI/dl) de factor VIII dorit x 0,5
2
Cantitatea de administrat şi frecvenţa administrării ar trebui orientate întotdeauna spre eficienţa
terapeutică în cazurile individualizate.
În cazul următoarelor episoade hemoragice, activitatea factor VIII nu ar trebui să scadă sub nivelul
activităţii plasmati ce date (în % sau U.I./dl) în perioada respectivă.
Următorul tabel poate fi utilizat pentru stabilirea dozelor în sângerări şi operaţii chirurgicale:

Gradul hemoragiei/
Tipul intervenţiei chirurgicale
Nivelul Factor VIII
dorit (%)(UI/dl)
Frecvenţa administrării (ore)
Durata terapiei (zile)
Hemoragie
Hemartroza incipientă,
hemoragie la nivelul musculaturii
sau s ânger ări orale
20 – 40 Se repetă la fiecare 12 până la 24 ore.
cel puţin 1 zi ,p ână când episoadele
hemoragice indicate de durere sunt
rezol vate.

Hemartorze extinse, sângerări
la nivel muscular sau hematom
30 – 60 Perfuzia se repetă la fiecare 12 - 24 ore
pentru 3 - 4 zile sau mai mult pâ nă c ând
durerea şi dizabilitatea acut ă este
rezolvat ă

Hemoragii esenţiale ca pot
afecta via ţa
60 – 100 Perfuzarea se repetă la fiecare 8 până la
24 ore , pâ nă când se rezolv ă episodul
acut.
Chirurgie

Minoră
Incluzând extracţiile dentare
30 – 60 La fiecare 24 ore, pentru cel puţin 1 zi

Majoră 80 – 100
(pre - şi postoperator)
Perfuzarea se repetă la fiecare 8 până la
24 ore până la cicatrizare, apoi terapia
se repet ă pentru î ncă 7 zile pentru a
men ţine activ itatea factorului VIII de
30% până la 60%(UI/dl).

În timpul tratamentului, este bine să fie luată în considerare determinarea corectă a nivelelor de factor
VIII la calcularea dozelor care trebuie administrate şi la stabilirea frecvenţei injectărilor. În cazul
intervenţiilor chirurgicale importante, monitorizarea precisă a terapiei de substituţie prin analiza
coagulării (activitatea factorul ui plasmatic VIII) este indispensabilă. Pacienţii pot prezenta variaţii
interindividuale la răspunsul faţă de factorul VIII, având nivele diferite de revenire la normal şi timpi
de înjumătăţire plasmatică prin eliminare diferiţi.
Pentru profilaxia pe terme n lung a sângerării la pacienţii cu hemofilie de tip A severă, dozele uzuale
recomandate sunt 20 -40 U.I. de factor VIII pe kg corp la intervale de 2- 3 zile. În unele cazuri, mai ales
la pacienţii mai tineri, sunt necesare intervale de dozare mai scurte sau doze mai mari.
Nu sunt suficiente datele din studii clinice care să facă posibilă recomandarea Fahndi la copii cu vârsta
sub 6 ani.
Pacienţii trebuie monitorizaţi în ce priveşte dezvoltarea inhibitorilor de factor VIII. Dacă nivelele
plasmatice de factor VIII nu sunt atinse sau dacă sângerarea nu e controlată cu doza recomandată în
acel caz, este nevoie de un test pentru identificarea prezenţei inhibitorilor de factor VIII. La pacienţi cu
nivele crescute ale inhibitorilor, terapia cu factor VIII s -ar putea să nu fie eficientă şi trebuie luate în
considerare alte opţiuni terapeutice. Tratamentul acestor pacienţi va fi instituit de către medici cu
experienţă în tratamentul hemofiliei.

Mod de administrare
A se dizolva prepara tul aşa cum s-a descris la punctul 6.6.
Produsul trebuie administrat intravenos.
Fahndi trebui administrat cu un debit de maxim 10 ml/min.
3

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.


4.4 Atenţionări speciale şi precauţii speciale pentru utilizare

Ca şi în cazul oricărui produs care conţine proteine, cu administrare intravenoasă, reacţiile de
hipersensibilitate de tip alergic sunt posibile. Produsul conţine urme de proteine umane altele decât
factorul VIII. Pacienţii trebuie informaţi asu pra semnelor incipiente ale reacţiilor de hipersensibilitate
care includ: urticarie simplă sau generalizată, constricţie toracică, dificultăţi de respiraţie, hipotensiune
arterială, anafilaxie. Dacă aceste simptome apar, pacienţii trebuie sfătuiţi să între rupă tratamentul şi să
contacteze medicul.

În caz de şoc, trebuie avute în vedere standardele medicale curente pentru tratamentul acestuia.

Când produsele medicinale pe bază de sânge sau plasmă sunt administrate, nu pot fi excluse bolile
infecţioase tran smise de agenţi patogeni. Aceasta se aplică şi la agenţii patogeni de natură
necunoscută. Riscul transmiterii agenţilor patogeni este redus prin:
- selecţia donatorilor prin interviu medical şi screening al donărilor individuale şi al rezervelor de
plasmă relativ la prezenţa Ag HB s şi a anticorpilor pentru HIV şi HCV;
- testarea rezervelor de plasmă relativ la prezenţa materialului genomic al HCV;
- proceduri de inactivare/eliminare incluse în procesul de producţie care au fost validate utilizând
virusuri m odel. Aceste proceduri sunt considerate eficiente pentru HIV, HCV, HAV, HBV
(polimeraza virală). Procedurile de inactivare/eliminare virală pot avea valoare limitată
împotriva virusurilor neîncapsulate cum este parovirus B19 şi alţi agenţi patogeni transmi sibili.

Se recomandă vaccinarea (împotriva hepatitelor A şi B) pentru pacienţii care primesc concentrate
derivate de plasmă de factor VIII.

Infecţia cu parovirusul B19 poate fi serioasă pentru femeile însărcinate (infecţii fetale) şi pentru
indivizi cu imunodeficienţă sau producţie crescută de hematii (ca de exemplu anemia hemolitică).

Formarea anticorpilor de neutralizare (inhibitori) ai factorului VIII este o complicaţie cunoscută în
managementul indivizilor cu hemofilie A. Aceşti inhibitori sunt imunoglobuline IgG cu acţiune
contrară activităţii procoagulante a factorului VIII, care e cuantificată în unităţi Bethesda (BU) pe
mililitru de plasmă utilizând testul modificat Nijmegen’s. Riscul dezvoltării inhibitorilor e corelat cu
expunerea la factorul an ti-hemofilic VIII, acest risc fiind mai mare în primele 20 de zile de tratament.
Rar, inhibitorii pot apărea după primele 100 zile de expunere la tratament. Pacienţii trataţi cu factor
VIII trebuie monitorizaţi atent în vederea posibilităţii apariţiei inhi bitorilor prin observaţii clinice
corespunzătoare şi teste de laborator (a se vedea punctul 4.8 Reacţii adverse).

În interesul pacienţilor, se recomandă ca, oricând e posibil, de fiecare dată când li se administrează
Fanhdi, să fie înregistrate numele şi numărul de lot al produsului, pentru a asocia pacientul cu lotul .


4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte for me de interacţiune

Nu s -au semnalat interacţiuni ale produselor cu factor VIII din plasma umană cu alte produse
medicamentoase.


4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu s -au realizat studii pe reproducere la animale cu factor VIII. Datorită rarelor apariţii ale hemofiliei
A la femei, experienţa legată de utilizarea factorului VIII în timpul sarcinii sau alăptării nu e
dezvoltată. De aceea, factorul VIII trebuie utilizat în timpul sarcinii sau alăptării numai dacă este
indicat clar, în cazul în care este absolut neces ar, după evaluarea raportului beneficiu terapeutic
matern -risc potenţial la făt/sugar.
4

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu sunt date din literatură c ă factorul VIII de coagu lare concentrat din plasma umană poate afecta
capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.


4.8 Reacţii adverse

Hipersensibilitatea sau reacţiile alergice (care pot include angioedem, arsură şi înţepături la locul
injectării, frisoane, bufeuri, urticarie simplă sau generalizată, cefalee, hipotensiune arterială, letargie,
greaţă, agitaţie, tahicardie, constricţie toracică, dispnee, vomă, parestezii) au fost observate mai puţin
frecvent, dar în unele cazuri pot evolua spre anafilaxie (inclusiv şoc).

În rare situaţii, a fost observ ată şi febra.

Pacienţii cu hemofilie A pot dezvolta anticorpi de neutralizare (inhibitori) ai factor ul VIII. Dacă aceşti
inhibitori apar, prezenţa lor se va manifesta printr-un răspuns clinic insuficient. În aceste cazuri, se
recomandă contactarea unui ce ntru specializat în tratamentul hemofiliei .

Pentru mai multe informaţii în ceea ce priveşte siguranţa virală a se vedea punctul 4.4.


4.9 Supradozaj

Nu s -au raportat cazuri de supradozaj cu factor VIII concentrat din plasma umană normală.5. PROPRIETĂŢ I FARMACOLOGICE


5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antihemoragice, factor VIII de coagulare a sângelui, codul ATC:
B02BD02.
În Fanhdi, factor VIII C este prezentat ca un complex cu factorul von Willebrand.
Complexul factor VIII/factor von Willebrand constă în două molecule (factor VIII/factor von
Willebrand) cu funcţii fiziologice diferite.
Când preparatul se injecteaza la un pacient hemofilic, factorul VIII se leagă de factorul von
Willebrand în circulaţia sanguină a pacientului.
Facto rul VIII activat acţionează ca un co -factor pentru factorul IX activat, accelerând conversia
factorului X la factorul X activat. Factorul X activat converteşte protrombina în trombină. Apoi
trombina transformă fibrinogenul în fibrină şi se poate forma chea gul de sânge.
Hemofilia A este o afecţiune ereditară, dependentă de sexul pacientului, care constă în probleme de
coagulare a sângelui datorită nivelelor scăzute ale factor VIII C având ca rezultat sângerări abundente
la nivelul articulaţiilor, muşchilor s au al organelor interne, spontan sau ca rezultat al traumelor
accidentale şi chirurgicale. Prin terapie de substituţie, nivelele plasmatice ale factor VIII cresc, în acest
fel permiţând o corectare temporară a deficienţei factorului şi a tendinţelor de sângerare.
Studiile clinice realizate furnizează date insuficiente pentru a se recomanda utilizarea Fanhdi la copii
sub 6 ani.


5.2. Proprietăţi farmacocinetice

Activitatea factorului plasmatic VIII scade bifazic exponenţial.
Timpul de înjumătăţire plasmatic ă prin eliminare al Fanhdi stabilit în studiile clinice efectuate cu acest
produs este 14,18 ± 2,55 ore şi recuperarea “in vivo” este 105,5 ± 18,5%, ceea ce este echivalent cu
aproximativ 2,1 ± 0,4 U.I./dl pentru U.I./kg administrată (determinări efectuate prin metoda
cromogenică).
Sunt detaliate în continuare valorile pentru MRT 20,6 ± 4,8 h, ASC 19,3 ± 3,7 U.I.h/ml şi clearance
2,6 ± 0,5 ml/h/kg.
5

5.3. Date preclinice de siguranţă

Factorul plasmatic de coagulare uman VIII (din compoziţia Fanhdi) este un constituent normal al
plasmei umane şi acţionează ca factorul endogen VIII. Testarea toxicităţii unei singure doze nu este
relevantă atâta timp cât dozele mai mari duc la supraîncărcare.
Testarea toxicităţii după doze repetate la animale este impracticabil ă datorită interferenţelor cu
dezvoltarea de anticorpi la proteinele heterologe.
Chiar şi doze de câteva ori mai mari decât doza recomandată pe kg corp nu s -au dovedit toxice pe
animale de laborator.
Atâta timp cât experienţa clinică nu furnizează sugestii cu privire la efectele mutagene şi carcinogene
ale factorului uman de coagulare, nu se consideră imperative studiile experimentale la specii
heterologe.6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE


6.1 Lista excipienţilor

Liofilizat- Histidină, albumină umană, arginină

So lvent -Apă pentru preparate injectabile


6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie combinat cu alte produse medicamentoase.
Trebuie utilizate numai seturile de injectare furnizate, deoarece eşecul tratamentului poate fi o
consecinţă a adsorbţiei factorului uman de coagulare VIII pe suprafaţa internă a unor echipamente de
injectare.


6.3 Perioada de valabilitate

Produsul în ambalaj original intact şi păstrat în conditiile prevăzute , la temperaturi sub 30°C,
are o valabilitate de 3 ani de la data fa bricaţiei.
După reconstituire, stabilitatea chimică şi fizică a medicamentului a fost demonstrată pentru 12 ore la
25°C.
Din punct de vedere microbiologic medicamentul trebuie utilizat imediat după reconstituire. În cazul
în care nu se utilizează imediat după reconstituire, perioada de păstrare şi condiţiile de păstrare trebuie
să fie de cel mult 24 de ore la 2- 8°C, cu excepţia cazurilor în care reconstituirea are loc în condiţii
controlate şi aseptice .


6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se p ăstra l a temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
A nu se congela.


6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un flacon din sticlă incoloră cu pulbere, o seringă preumplută cu solvent a 10 ml, un
microfiltru pentru seringă, un adaptor pentru flacon, o c anulă tip “fluture” şi 2 tampoane cu alcool.


6.6 Instrucţiuni privind pregătirea medicamentulu i în vederea administrării şi eliminării
reziduurilor

A nu se utiliza după data expirării afişată pe etichetă.
Soluţia rămasă nu poate fi utilizat ă ulterior sau păstrat ă la frigider.
6
Instrucţiuni pentru prepararea soluţiei:

Încălziţi fiola şi seringa dar nu peste 30°C.
Ataşaţi pistonul la seringa ce conţine solventul.
Scoateţi filtrul din ambalaj. Scoateţi sigiliul de pe vârful seringii şi ataşaţi seringa la f iltru.
Scoateţi adaptorul de fiolă din ambalaj şi ataşaţi -l la seringă şi filtru.
Scoateţi sigiliul fiolei şi ştergeţi dopul cu şerveţelele antiseptice puse la dispoziţie.
Înţepaţi dopul fiolei cu acul adaptorului.
Transferaţi tot diluantul din seringă în fiolă.
Agitaţi fiola cu grijă până produsul se dizolvă. Ca şi în cazul altor soluţii parenterale, a nu se utiliza
dacă produsul nu e bine dizolvat sau particulele sunt vizibile. Soluţia trebuie să fie clară sau puţin
opalescentă. A nu se utiliza soluţii tulburi sau care prezintă sedimente. Produsele reconstituite trebuie
inspectate vizual pentru identificarea eventualelor particule şi pentru eventuala decolorare înainte de
administrare.
Separaţi repede seringa/filtrul de fiolă/adaptor, pentru devidare.
Înto arceţi fiola şi aspiraţi soluţia în seringă.
Pregătiţi locul injectării, separaţi seringa şi injectaţi produsul utilizând setul cu ac fluture din
componenţa produsului sau un ac steril.
Debitul injectării trebuie să fie 3 ml/min intravenos şi nu mai mult d e 10 ml/min pentru a evita
reacţiile vasomotoare.
A nu se reutiliza seturile de administrare.
Orice produs neutilizat sau material rămas trebuie aruncat conform reglementărilor locale.7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

INSTITUTO GRIFOLS S. A.,
Poligon Industrial Levant. Can Guasch, 2, 08150 Parets Del Valles, Barcelona, Spania8. NUMĂRUL AUTORIZAŢ IE I DE PUNERE PE PIAŢĂ

Fanhdi 5 0 UI/ml, factor VIII de coagulare uman, pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă
7087/2006/019. DATA PRIM EI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Autorizare: Decembrie 2006


10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Iu lie 2007
7