MABRON RETARD 100 mg


Substanta activa: TRAMADOLUM
Clasa ATC: N02AX02
Forma farmaceutica: COMPR. ELIB. PREL.
Prescriptie: PRF
Tip ambalaj: Cutie cu 5 blistere din PVC/Al x 10 compr. cu elib. prel.
Producator: FARMACEUTISCH ANALYTISCH LAB. DUIVEN B.V.(FAL B.V) - OLANDA


1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Mabron retard 100 mg co mprimate cu eliberare prelungită
Mabron retar d 150 mg comprimate cu eliberare prelungită
Mabron retard 2 00 mg comprimate cu eliberare prelungită2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat de Mabron retard 100 mg comprimate cu eliberare prelungită conţine 100 mg clorhidrat
de tramadol.
Fiecare comprimat de Mabron retard 150 mg comprimate cu eliberare prelungită conţine 150 mg clorhidra t
de tramadol.
Fiecare comprimat de Mabron retard 200 mg comprimate cu eliberare prelungită conţine 200 mg clorhidrat
de tramadol.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.3. FORMA FARMACEUTICĂ

Co mprimat cu eliberare prelungită
Mabron retard 100 mg comprimate rotunde, biconvexe, de culoare albă cu diametru de 9.1 mm.
Mabron retard 150 mg comprimate oblongi, de culoare albă având o lungime de 14,3 mm.
Mabron retard 200 mg comprimate oblongi, de culoare albă având o lungime de 17,1 mm.4. DATE CLINICE


4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul durerilor de intensitate moderat ă până la sever ă.


4.2 Doze şi mod de administrare

Calea de administrare
Or ală

Doze:
D oza trebuie individualizată în funcţie de severitatea durerii şi de răspunsul clinic a l pacientului .
D acă nu e xistă prescripţ ii, Mabron retard comprimate trebuie administrate după cum urmează:
2


Adulti si adolescenti peste 12 ani:
D oza iniţială uzuală este de 100 mg, de două ori pe zi, diminea ța și seara.
Î n funcţ ie de necesităț ile pacientului, doza următoare poate fi administrat ă în mai puţin de 12 ore, dar nu
trebuie administrat ă la mai puţin de 8 ore după doza anterioară.

Dac ă durerea persist ă, doza poate fi crescută la:
-un comprimat de 150 mg, de două ori pe zi sau
-un comprimat de 200 mg, de două ori pe zi.

M abron retard comprimate trebuie înghiţite întregi, fără a le sparge sau a le mesteca, independent de masă,
cu o cantitate suficientă de lichid.
D oza folosită trebuie să fie cea mai mică doza care să asigure efectul analgezic.
O doză zilnic ă de 400 mg este , de obicei suficientă, except ând cazul unor circumstante clinice.
Nu se va uti liza Mabron retard pentru o perioadă mai mare decâ t este necesar.
În cazul î n care se face un tratament mai î ndelungat cu tramadol, trebuie facută o monitori zare atentă și cu
regularitate (dacă este necesar cu întreruperea trat amentului) pentru a stabili dacă, şi î n ce măsură,
tratamentul se poate continua.

Copii
Mabron retard comprimate nu se foloseşte în cazul copiilor sub 12 ani.

Vârstnici
Î n cazul pacien ților v ârstnici ( cu vârsta sub 75 ani) f ără nici o manifestare clinic ă de insuficienţă hepatică sau
renală, nu este necesară ajustarea dozelor. În cazul pacienţilor în vârstă (peste 75 ani), eliminarea poate fi
întârziat ă, caz î n care intervalele de administrare trebuie prelungite.

Insuficienţă renală, dializă şi insuficienţa hepatică
La pacien ţii cu insuficien ţă renal ă sau hepatic ă sever ă, utilizarea Mabron retard comprimate nu este
recomandat ă.
Î n cazuri moderate, trebuie luată î n considerare ajustarea intervalelor de administrare a dozelor.


4.3 Contraindicaţii

Mabron retard nu trebuie administrat în urmă toarele cazuri:
-hipersens ibilitate la tramadol sau la oricare dintre excipienţi i enumeraţi la pct. 6.1
- intoxicaţia acută cu alcool, hipnotice, analgezice, opioizi sau medicamente psihotrope.
- la pacienţ ii care primesc medicamente IMAO sau la mai puţin de 2 săptămâni după încetarea administrării
de IMAO .
- la pacienţ ii cu epilepsie care nu este adecvat controlată prin tratament
Mabron retard nu trebuie folosit pentru tratamentul de întrerupere a narcoticelor.


4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Mabron retard comprimate trebuie administrat cu precauţie la pacienţ ii dependenţi de opioide, pacientii care
au s uferit o rănire la c ap, şoc, scăderea nivelului de constienţă de cauză necunoscută, deprimarea respira ţiei
sau creşterea presiunii intracraniene, pacienţii cu insuficienţă hepatică sau renală moderată până la severă,
Mabron retard nu trebuie administrat în combinaţ ie cu alcool.

L a pacienţ ii susceptibili la opioide medicamentul trebuie administrat cu prudent ă..

A u

fost raportate convulsii la doze terapeutice iar riscul poa te fi crescut la doze care depăşesc doza limită
superioară zilnică (400 mg).
3
Riscul apariţ iei convulsi ilor poate fi crescut la pacienţ ii care iau tramadol concomitent cu medicamentele
care reduc pragul convulsivant (vezi pct. 4.5). Pacienţii cu epilepsie î n istoric sau care sunt susceptibili la
convulsii trebuie trataţi cu tramadol doar dacăa există motive întemeiate.
Tramadolul are un potenţ ial scăzut de dependenţă . La o administrare îndelungată, toleranţa, dependenţa
psihică şi fizică se poate dezvolta. La pacienţii cu tendinţă la abuzul de drog sau dependen ţă, tratamentul
trebuie sa f ie pentru o scurtă perioadă şi s ub o strictă supraveghere medica lă.

Tramadolul nu este un substituent corespunzator la persoanele dependente de opioide.
De şi este un agonist opioid medicamentul nu determină remiterea simptomel or care apar la întreruperea
morfinei.


4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Tramadol/ IMAO
Administrarea concomitentă cu inhibitori de monoamioxidază (I MAO) sau la mai puţin de 14 de la
terminarea tratmentului cu I MAO este contraindicată (creşte riscul sindromului serotoni nergic, cu afectarea
sistemului nervos central precum şi a centrilor respiratori şi circulatori, reacţii adverse ce pot pune viaţa în
pericol vezi pct. 4.3 )

Tramadol/ Alte substanţe cu acţiune centrală
La administrarea concomitent ă a tramadolului cu alte m edicamente cu acţiune centrală, inclusiv alcool, se va
lua în considerare un poten țial efect asupra SNC (vezi pct. 4.8).

Tramador/Enzimă inhibitoare sau inductoare
Rezultat ele studiilor de farmacocinetică au demonstrat ca nu s-au evidentiat interacţi uni prin utilizarea
concomitentă sau anterioară de cimetidina (enzimă inhibitoare). Administrarea concomitentă sau anterioară
de carbamazepina (enzima inductoare ) poate reduce sau scurta durata efectului analgezic.

Tramadol/ Agoniști sau antagoni ști opioizi
Ut ilizarea combinată a opioizilor agonisti- antagonisti (de exemplu buprenorfine, nalbufine, pentazoci ne) cu
tramadol nu se recomandă deoarece este posibil ca efectul analgezic al componentei agoniste să fie atenuat în
aceste circumstante.

Tramadol/ Medicamen te ce scad pragul convulsivant
Tramadol poate induce convulsii şi poate creşte p otenţialul inhibitorilor recaptării selective de serotonină , a
antidepresivelor triciclice, a antipsihoticelor ş i a altor medicamente ce scad pragul convulsivant.

Tramador/Medicamente Serotoninergice
Au fost raportate cazuri izolate de sindrom ser otoninergic prin administrarea concomitentă de tramadol şi alţi
agen ţi serotoninergici cum ar fi inhibitorii selectivi ai recaptarii serotoninei (SSRI). Sindromul serotoninergic
se man ifestă prin confuzii, neliniste, febră, transpira ţii, ataxie, hiperreflexie, mioclonie şi diaree. Retragerea
utilizării agenţ ilor serotoninergici va produce o îmbunătăţire rapidă a simptomelor. Acest lucru depinde de
natura şi severitatea simptomelor dacă se ia în considerare tratamentul medicamentos.

Tramadol/ Derivaţi cumarinici
Trebuie precauţie î n timpul tratamentului concomite nt de tramadol cu derivaţi cumarinici (ex.warfarina)
datorită creş terii valorilor IN R si echimozelor la unii pacienţ i.

Tramado r/Inhibitori CYP3A4
Unele medicamente cu un cunoscut efect inhibitor asupra CYP3A4, cum ar fi ketoconazol ş i eritromicina,
pot inhiba metabolizarea tramadolului (N-demetilare) şi de asemenea a metabolitului s ău activ O -demetil-
tramadol.
Rezultat ele clinice ale acestor interacţ iuni nu au fost investigate.(vezi pct. 4.8).
4

Tramadol/Ondansetron
Efectul analgezic al tramadolului este în parte mediat prin reinhibare a - asimilarea de noradrenalină şi
consolidarea eliber ării de serotonina (5 - HT). În cadrul studiilor de aplicare pre - sau postoperatorie a
receptorului antagonist 5 antiemetice - HT3 a crescut cerinţa de tramadol la pacienţii cu durere post-
operatorie.


4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina
Testele efectuate la animale, folosind conce ntraţii foarte mari de tramadol, au ară tat efecte asupra dezvoltării
organelor, formării oaselor şi mortalităț ii neonatale. Nu s-au raportat efecte teratogene. Tramadolul
traversează placenta şi nu există date suficiente care să susţ ină siguranţa utilizări i tramadolului în sarcina.
Administrarea repetată a tramadol în timpul sarcinii poate duce la toleranţă crescută la tramadol la făt şi în
consecinţă la simptome de sevra j la noul nascut după naştere, ca o consecinţă a obişnuintei.
Mabron retard comprimate nu trebuie administrate in timpul sarcinii.

Tramadolul se administreaz ă înainte sau în timpul naşterii fără a afecta contractilitatea uterină. La nou -
nă scu ți poate induce modific ări ale frecven ței respiratorii care , de obicei, nu este relevant ă clinic.

Alăptarea
Aproximativ 0.1% din doza de tramadol administrată se excretă în laptele matern.
Nu se recomand ă în timpul alăptarii comprimatele de Mabron retard .
Numai î n cazul unei singure administră ri de tramadol, de obicei nu este necesar ă întreruperea al ăptării.


4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Mabron retard a re influen ţăa minoră sau moderată asupra capaci ţătii de a conduce maşini sau opera utilaje.
Aceasta este în special aplicabil atunci c ând se administreaz ă în combinaţii cu alte medicamente psihotrope


4.8 Reacţii adverse

R eacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă pe aparate, sisteme şi organe.
G rupele de frecvenţă sunt definite conform convenţiei următoare:
F oarte frecvente ( ≥1/10 )
Frecvente ( ≥1/100 ş i <1 /10 )
M ai puţin frecvente ( ≥1/1000 ş i <1/100)
R are ( ≥ 1/10000 ş i < 1 /1000) ,
Foarte rare (< 1/10000),
Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

Cele mai obi şnuite reacţ ii adverse ale medicamentului sunt grea ţa şi ame ţeala, ambele ap ărând la mai mult de
10% dintre pacienţ i.

Tulburări cardiace:
Mai putin frecvente -: efecte asupra regl ării cardiovasculare (palpitaţ ii, tahicardie, hipotensiune postural ă sau
colaps cardiovascular).
Aceste efecte adverse pot să apa ră în special la administrarea intravenoasă la pacienţii care sunt stresaţ i fizic.
Rare :- bradicardie, creş terea presiunii sanguine.

Tulburări ale sistemului nervos :
Foarte frecvente - ameţeli
Frecvente - cefalee, somnolenţă ;
Rare: - modifică ri ale apetitului, parestezie, tremor, deprimare respiratorie, convulsii epileptiforme, sincope
D acă dozele recomandate sunt depaşite considerabil şi sunt administrate concomitent cu alte subs tante
central depresive poate să apară depr imarea respiratorie (vezi 4.5).
5
Convulsiile epileptiforme au apărut în principal după administrarea d ozelor mari de tramadol sau după
tratamentul concomitent cu alte medicamente care pot să reducă limita convulsiilor sau care ele însele induc
convulsii cerebrale (vezi 4.4 şi 4.5).

Tulburări psihice:
Rare: - halucinaţ ii, confuzie, tulbur ări de somn şi co şmaruri. Efectele adverse psihice pot varia individual în
intensitate şi natur ă (funcţ ie de personalitate şi de durata medica ţiei). Acestea includ schimb ări ale dispozi ţiei
(de obicei eufori e, ocazional disforie), schimbări în activitate (de obicei reprimare, ocazional crestere) şi
schimb ări ale capacităţ ii cognitive şi senzoriale (de ex emplu comportament decizional, tulbur ări de
percep ţie).

Tulburări oculare:
Rare: - vedere neclară

Tulburăr i respiratorii:
A fost raportată, de asemenea, înrăutățirea astmului de şi nu a fost stabilită o relaţ ie cauzală.

Tulburări gastr o-intestinale:
Foarte frecvente - greaţă, vărsături.
Frecvente:- constipaţie, xerostomie;
Mai puţin frecvente: - vărsături , balonări.

Tulburări cutanate şi ale ţesutului subcutanat:
Fr ecvente-: hipersudoraţie ;
Mai puţin frecvente :- reacţii cutanate (prurit, rash, urticarie).

Tulburări musculo-scheletale şi a ţesuturilor adiacente:
Rare: - slăbiciune musculară.

Tulburări hepato- biliare:
Foarte rare-: creşterea valorilor enzimelor hepatice dup ă utilizarea Tramadolului.

Tulburări ale sistemului renal şi urinar:
Rare: tulbură ri de mic ţiune (dificult ăţi de urinare ş i retenţie urinară ).

Tulburări ale sistemului imunitar:
Rare : rea cţii alergice (de ex emplu dispnee, bronhospasm, wheezing, edem angioneurotic) şi anafilaxie.

Reacţii adverse generale:
Frecvente: fatigabilitate.

R aportarea reacţiilor adverse suspectate
R aportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamen tului este importantă. Acest lucru
permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul
sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de
raporta re, ale cărui detalii sunt publicate pe web- site -ul Agenţiei Naţionale a M edicamentului şi a
Dispozitivelor Medicale
http://www.anm.ro.


4.9 Supradozaj

Simptome
L a intoxicaţia cu tramadol, î n principiu apar aceleasi simptome ca şi în cazul tutu ror celorlalte analgezice cu
acţiune centrală (opioide). Î n particular acestea includ mioz ă, vărsături, colaps cardiovascular, pierderea
treptată a cunoştintei ducând până la comă, convulsii, depresie respiratorie ducâ nd până la sto p respirator.
6

Tratament
Sunt aplicabile măsurile generale de urgen ţă.
Menţinerea căilor respiratorii superioare (aspiraţ ie), menţinerea respira ţiei şi a circula ţiei cardiovasculare, în
functie de simptome.
Golirea stomacului prin inducerea vomei (paci entul trebuie sa fie conştient) sau prin apăsarea stomacului.
Pentru depresia respiratorie , antidotul este naloxona.
La test ele la animale s-a demonstrat că naloxona nu este eficient ă împotriva convulsiilor.
Î n acest caz trebuie administrat diazepam intravenos.

Tramadol este îndepartat din plasm ă numai în cantit ăţi minime prin hemodializa, hemofiltrare sau
hemoperfuzie.

În consecint ă tratamentul supradoză rii acute a tramadolului folosind numai hemodializa sau hemofiltrarea nu
sunt modalităţ i potrivite de detoxifiere.5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE


5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Analgezice, alte opioide codulATC N02AX02.

Tramadol este un analgezic opioid cu actiune centrală.
Este un agonist complet, non- selectiv al µ-, δ- si κ- receptorilor opioizi, cu o afinitate mai ridicată pentru µ-
receptori. Alte mecanisme care contribuie la efectul analgezic sunt inibarea recaptării neuronale a
noradrenalinei ş i activarea eliberără rii serotoninei.

Tramadol are o acţiune antitusivă.
Cont rar morfinei, tra madol nu reprimă respiratia într -un interval larg al dozelor analgezice.
Î n plus, motilitatea gastrică nu este influenţată.
Acţ iunea asupra sistemului cardiovascular se pare ca este minor ă.
Activit atea tramadolului este raportată ca fiind 1/10 – 1/6 din cea a morfinei.


5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie
Mai mult de 90% din tramadol este absorbit după administrarea orală.
Biodisponibilitatea medie absolută este de aproximativ 70% indiferent de administrarea concomitent ă cu
aliment ele.
Diferen ţa între tramadolul absorbit şi cel disponibil nemetabolizat se datorează probabil efectului sc ăzut de
trecere în primul tract. Efectul de primă trecere dupa administrare oral ă este de maxim 30%.

Distribuţie
Tramadol are o afinitate tisulară ridicată (V
d,β = 203 ± 40l). Legarea de proteine este de aproximativ 20%.

Dup ă administrarea de 100 mg comprimate cu eliberare prelungit ă concentraţia plasmatică maximă C
max 141
± 40 ng/ml este atins ă dupa 4,9 ore. Dup ă administrarea de 200 mg comprimate cu eliberare prelungit ă o
concentraţ ie plasmatic ă maximă C
max 260 ± 62 ng/ml este atinsă dupa 4,8 ore.

Metabolizare
Tramadol trece bariera hematoencefalică şi bariera placentară. Foarte mici cantităţi de substanţa şi de
derivaţii săi o- dimetilici se ga sesc în laptele matern (0,1% si respectiv 0,02% din doza aplicata).

Timpul de înjum ătăţire t ½ β este de aproximativ 6 ore, indiferent de modul de administrare. La pacienţ ii mai
mari de 75 ani acesta poate fi prelungit cu un factor de 1,4.
7

La oameni tramadol este în principal metabolizat prin N si O demetilare şi prin conjugarea produselor O -
demetilat cu acid glucoronic. Numai O -dimetiltramado l este farmacologic activ. Exist ă considerabil e
diferenţe cantitative inter -individuale între alţ i metaboliţi. Pân a acum au fost gasiţi în urină 11 metaboliţi.
Experimentele la animale au ară tat ca O-dimetiltramadol este mai activ decât substan ţele de bază cu un
factor de 2- 4. Timpul de înjum ătăţire al acestuia t ½ β (6 voluntari s ănătoşi) este de 7,9 ore (5,4- 9,6 ore) şi
este aproximativ acela al tramadolului.

Inhibarea uneia sau a ambelor izoenzime ale citocromului P4 50, CYP3A4 si CYP2D6 implicate în
metabolismul tram adolului poate afecta concentraţia plasmatică a tramadolului sau a metaboliţilor să i activi.
Nu su nt cunoscute consecinţ ele clinice ale unor astfel de interacţ iuni.

Eliminare
Tramadol şi metabolitii săi sunt aproape complet excretaţi prin rinichi. Excreţia urinară cumulativă este de
90% din radioactivitatea totală a dozei administrate. În cazul afectă rii funcţiei renale ş i hepatice timpul de
înjum ătăţire poate fi u şor prelungit. La pacienţ ii cu ciroza ficatului au fost determinati timpii de înjum ătăţire
de 13,3 ± 4,9 (tramadol) si 18,5 ± 9,4 ore (O -dimetil trama dol) şi în caz extrem 22,3 ore şi respect iv 36 ore.
L a pacienţii cu insuficienţ ă renală (clearance -ul creatininei <5 ml/min) valorile au fost de 11 ± 3,2 ore şi 16,9
± 3 ore şi în caz extrem 19,5 ore şi respectiv 43,2 ore.

Linearitate/Non- linearitate
Tramadol are un profil farmacocinetic liniar în domeniul dozelor terapeutice.

R elatţa dintre concentraţiile serice ş i efectul analgezic este în funcţie de doză, dar variaz ă considerabil î n
cazur i izolate. O concentra ţie serică de 100-300 m g/ml este de obicei eficientă.


5.3 Date preclinice de sigu ranţă

L a administrarea orală şi parenterală repetată a tramadolului timp de 6-2 6 săptămâni la şobolani şi câini
precum şi timp de 12 luni la câini nu există indicii de schimbări cauzate de substanţă î n experimentele
hematologice, clinico -chimice şi histol ogice.
Numai dupa doze ridicate, depar te de dozele terapeutice, au apărut simptome central e: nelinişte, salivaţie,
convulsii, creş teri mici in greutate.
Ş obolanii şi câinii tolereaz ă doze orale de 20 mg/kg corp, respectiv 10 mg/kg corp, câinii tolereaza
deasemenea şi doze de 20 mg/kg corp administrate rectal.
Dozele de tramadol de 50 mg/kg/zi produc intoxicaţia mamei la şobolani ş i au ca rezultat o mortalitate
crescută la şobolanii nou născuţi.
L a şobolanii tineri au apărut tulbură ri de dezvoltare precum deficienţe de osificare, deschideri întarziate ale
vaginului sau ale ochilor.Nu a fost influenţată fertilitatea ş obolanilor masculi.
Î n orice caz, s-a redus procentul femelelor cu pui tineri dupa adminstrarea de doze mari (de ex. 50 mg/kg/zi).
La iepuri, au aparut efecte toxice la administrarea la mame a 125 mg/kg şi anomalii scheletale la urmaşi.
Î n unele sisteme de testare in-vitro există un raport asupra efectelor mutagene.
Î n experimentele in-vivo nu a existat nicio indicaţ ie asupra efectelor mutage ne. Pe baza cunoştintelor
disponibile până în prezent nu este clar dacă tramadol are poten ţial mutagenic.

Au fost efectuate experimente pe şobolani şi ş oareci cu privire la potentialul cancerigen al tramadolului.
Î n cadrul testelor efectuate pe şobolani nu s-a putut demonstra c ă substanţa măreşte posibilitatea de apariţ ie a
tumorilor.
L a testele pe şoareci a fost stabilită o incidenţă crescută a adenoamelor celulelor hepatice la masculi (în
funcţ ie de doz ă, cu o creş tere semnificativ ă de 15 mg/ kg) şi o c reştere a aparitiei de tumori la pl ămâni la
femele pentru toate dozele selectate (semnificativ ă dar nu dependentă de doze).
8


6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE


6.1 Lista excipienţilor

Hidrogen fosfat de calciu dihidrat
Hidroxipropilceluloza
Dioxid de s iliciu coloidal anhidru
Stearat de magneziu.


6.2 Incompatibilităţi

Nu se cunosc


6.3 Perioada de valabilitate

Cutie cu blistere: 3 ani
Cutie cu un flacon: - medicamentul ambalat pentrut comercializare: 3 ani
- medicamentul după prima deschidere a flaconului: 6 luni


6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Nu sunt necesare condiţii special.


6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu 1 blister din PVC /Al a 10 comprimate cu eliberare prelungit ă.
Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate cu eliberare prelungit ă.
Cutie cu 3 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate cu eliberare prelungită
Cutie cu 5 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate cu eliberare prelungită
Cutie cu 6 blistere din PVC/Al a câte 10 comprim ate cu eliberare prelungit ă
Cutie cu 9 blistere din PVC/Al a câte10 comprimate cu eliberare prelungită
Cutie cu 10 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate cu eliberare prelungită
Cutie cu 12 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate cu eliberare prelungită
Cutie cu 18 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate cu eliberare prelungită
Cutie cu 50 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate cu eliberare prelungită

Cutie cu 1 blister din PVC /Al cu sistem de închidere securizat pentru copii a 10 comprimate cu elibe rare
prelungită.
Cutie cu 2, blistere din PVC/Al cu sistem de închidere securizat pentru copii, a câte 10 comprimate cu
eliberare prelungit ă.
Cutie cu 3 blistere din PVC opac /Al cu sistem de închidere securizat pentru copii, a câte 10 comprimate cu
eliberare prelungit ă
Cutie cu 5 blistere din PVC opac/Al cu sistem de închidere securizat pentru copii, a 10 comprimate cu
eliberare prelungit ă
Cutie cu 6 blistere din PVC opac/Al cu sistem de închidere securizat pentru copii, a 10 comprimate cu
eliberare prelung ită
Cutie cu 9 blistere din PVC opac/Al cu sistem de închidere securizat pentru copii, a 10 comprimate cu
eliberare prelungit ă
Cutie cu 10 blistere din PVC opac /Al cu sistem de închidere securizat pentru copii, a 10 comprimate cu
eliberare prelungit ă
Cutie cu 12 blistere din PVC opac /Al cu sistem de închidere securizat pentru copii, a 10 comprimate cu
eliberare prelungit ă
Cutie cu 18 blistere din PVC opac /Al cu sistem de închidere securizat pentru copii, a 10 comprimate cu
eliberare prelungit ă
9
Cutie cu 50 blistere din PVC opac /Al cu sistem de închidere securizat pentru copii, a 10 comprimate cu
eliberare prelungit ă

Cutie cu un flacon din PP cu capac din PE care conţine 10 comprimate cu eliberare prelungit ă.
Cutie cu un flacon din PP cu capac din PE care conţine 20 comprimate cu eliberare prelungit ă.
Cutie cu un flacon din PP cu capac din PE care conţine 30 comprimate cu eliberare prelungit ă.
Cutie cu un flacon din PP cu capac din PE care conţine 50 comprimate cu eliberare prelungit ă.
Cutie cu un flacon din P P cu capac din PE care con ţine 60 comprimate cu eliberare prelungit ă.
Cutie cu un flacon din PP cu capac din PE care conţine 90 comprimate cu eliberare prelungit ă.
Cutie cu un flacon din PP cu capac din PE care conţine 100 comprimate cu eliberare prelungit ă.
Cutie cu un flacon din PP cu capac din PE care conţine 120 comprimate cu eliberare prelungit ă.
Cutie cu un flacon din PP cu capac din PE care conţine 180 comprimate cu eliberare prelungit ă.
Cutie cu un flacon din PP cu capac din PE care conţine 500 comprimate cu eliberare prelungită.

E ste posibil ca nu toate mărimile de ambala j să fie comercializate.


6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

F ără cerinţe speciale.7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medochemie Ltd,
1-10 Constantinoupoleos Str., 3011 Limassol
Cipru8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

7244/2014/01-30
7245/2014/01-30
7246/2014/01-30


9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

D ata primei autorizări : Decembrie 2014


10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Decembrie 2014