Prospecte Medicamente



Denumire
TACHYBEN 100 mg - (Cutie cu 5 fiole din sticla incolora x 20 ml conc. pt. sol. perf.)
TACHYBEN 25 mg - (Cutie cu 5 fiole din sticla incolora x 5 ml sol. inj.)
TACHYBEN 50 mg - (Cutie cu 5 fiole din sticla incolora x 10 ml sol. inj.)
TACNI 0,5 mg - (Cutie cu 2 blist. PVC/PVdC/Al in pungi de Al a cate 10 capsule)
TACNI 0,5 mg - (Cutie cu 3 blist. PVC/PVdC/Al in pungi de Al a cate 10 capsule)
TACNI 0,5 mg - (Cutie cu blist. PVC/PVdC/Al in pungi de Al a 50x1 capsule)
TACNI 0,5 mg - (Cutie cu 6 blist. PVC/PVdC/Al in pungi de Al a cate 10 capsule)
TACNI 0,5 mg - (Cutie cu 9 blist. PVC/PVdC/Al in pungi de Al a cate 10 capsule)
TACNI 0,5 mg - (Cutie cu 10 blist. PVC/PVdC/Al in pungi de Al a cate 10 capsule)
TACNI 0,5 mg - (Cutie cu 5 blist. PVC/PVdC/Al in pungi de Al a cate 10 capsule)
TACNI 1 mg - (Cutie cu 2 blist. PVC/PVdC/Al in pungi Al a cate 10 capsule)
TACNI 1 mg - (Cutie cu 3 blist. PVC/PVdC/Al in pungi Al a cate 10 capsule)
TACNI 1 mg - (Cutie cu blist. PVC/PVdC/Al in pungi Al a 50x1 capsule)
TACNI 1 mg - (Cutie cu 6 blist. PVC/PVdC/Al in pungi Al a cate 10 capsule)
TACNI 1 mg - (Cutie cu 9 blist. PVC/PVdC/Al in pungi Al a cate 10 capsule)

Total: 1587 || 15 pe pagina